سایت گلاس

تماس بگیرید
ویژگی های سایت گلاس
  • تشخیص وجود/عدم وجود رطوبت در سیستم، وجود مشکل در خط مایع (گرفتگی در صافی ها و فیلترها)
  • تشخیص وجود/عدم وجود باقی مانده مبرد یا مواد خارجی آلوده در هنگام تمیز کاری خطوط لوله ای جریان مبرد
  • تشخیص وجود/عدم وجود روغن در کارتل و تشخیص رنگ روغن سالم و غیرسالم
  • تشخیص منظم بودن جریان حرکت مایع و مشاهده آن
  • مشاهده مسیر حرکت ذرات و تعیین مقدار مخلوط شدن آن