خازن روغنی 60 میکروفاراد

۷۵,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
 • این محصول خازن 60 میکروفاراد کولری آلومینیومی می باشد  .
 • این خازن با نام خازن 60 کولر گازی نیز شناخته می شود .
 • خازن ها در اشکال و مدل های مختلف کاربردهای متفاوتی دارند .
 • خازن های مورد استفاده در کولر های گازی از نوع روغنی ( دائم کار ) با بدنه آلومینیومی می باشند .
 • توصیه می شود هر دو سال یکبار و قبل از خرابی خازن نسبت به تعویض آن اقدام گردد تا از آسیب دیدن کمپرسور بر اثر خرابی و یا ضعیف بودن خازن جلوگیری گردد .

خازن روغنی 65 میکروفاراد

۷۵,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
 • این محصول خازن روغنی 65 میکروفاراد کولری آلومینیومی می باشد  .
 • این خازن با نام خازن روغنی 65 کولر گازی نیز شناخته می شود .
 • خازن ها در اشکال و مدل های مختلف کاربردهای متفاوتی دارند .
 • خازن های مورد استفاده در کولر های گازی از نوع روغنی ( دائم کار ) با بدنه آلومینیومی می باشند .
 • توصیه می شود هر دو سال یکبار و قبل از خرابی خازن نسبت به تعویض آن اقدام گردد تا از آسیب دیدن کمپرسور بر اثر خرابی و یا ضعیف بودن خازن جلوگیری گردد .

خازن روغنی 55 میکروفاراد

۷۲,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
 • این محصول خازن روغنی 55 میکروفاراد کولری آلومینیومی می باشد  .
 • این خازن با نام خازن روغنی 55 کولر گازی نیز شناخته می شود .
 • خازن ها در اشکال و مدل های مختلف کاربردهای متفاوتی دارند .
 • خازن های مورد استفاده در کولر های گازی از نوع روغنی ( دائم کار ) با بدنه آلومینیومی می باشند .
 • توصیه می شود هر دو سال یکبار و قبل از خرابی خازن نسبت به تعویض آن اقدام گردد تا از آسیب دیدن کمپرسور بر اثر خرابی و یا ضعیف بودن خازن جلوگیری گردد .

خازن روغنی 5+50 میکروفاراد

۷۷,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
 • این محصول خازن روغنی 50 میکروفاراد کولری آلومینیومی می باشد  .
 • این خازن با نام خازن روغنی 50 کولر گازی نیز شناخته می شود .
 • خازن ها در اشکال و مدل های مختلف کاربردهای متفاوتی دارند .
 • خازن های مورد استفاده در کولر های گازی از نوع روغنی ( دائم کار ) با بدنه آلومینیومی می باشند .
 • توصیه می شود هر دو سال یکبار و قبل از خرابی خازن نسبت به تعویض آن اقدام گردد تا از آسیب دیدن کمپرسور بر اثر خرابی و یا ضعیف بودن خازن جلوگیری گردد .

خازن روغنی 5+30 میکروفاراد

۵۹,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+30 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 5+45 میکروفاراد

۷۳,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+45 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 7.5میکروفاراد

۳۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 7.5میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 1.5+35 میکروفاراد

۶۸,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 1.5+35 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 5+35 میکروفاراد

۶۵,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+35 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 5+40 میکروفاراد

۷۲,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+40 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 6+50 میکروفاراد

۷۹,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 6+50 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 6+55 میکروفاراد

۸۲,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 6+55 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 10 میکروفاراد

۳۵,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 10 میکروفاراد یک خازن روغنی 10 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 15 میکروفاراد

۴۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 15 میکروفاراد یک خازن روغنی 15 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 20 میکروفاراد

۳۸,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 20 میکروفاراد یک خازن روغنی 20 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 50 میکروفاراد

۶۵,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 50 میکروفاراد معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC

خازن روغنی 5+55 میکروفاراد

۷۹,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+55 میکروفاراد یک خازن روغنی 5+55 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 5+60 میکروفاراد

۹۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
 • این محصول خازن روغنی 5+60 میکروفاراد کولری آلومینیومی می باشد  .
 • این خازن با نام خازن روغنی 5+60 میکروفاراد کولر گازی نیز شناخته می شود .
 • خازن ها در اشکال و مدل های مختلف کاربردهای متفاوتی دارند .
 • خازن های مورد استفاده در کولر های گازی از نوع روغنی ( دائم کار ) با بدنه آلومینیومی می باشند .
 • توصیه می شود هر دو سال یکبار و قبل از خرابی خازن نسبت به تعویض آن اقدام گردد تا از آسیب دیدن کمپرسور بر اثر خرابی و یا ضعیف بودن خازن جلوگیری گردد .

خازن روغنی 5+65 میکروفاراد

۹۵,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
 • این محصول خازن روغنی 5+65 میکروفاراد کولری آلومینیومی می باشد  .
 • این خازن با نام خازن روغنی 65 کولر گازی نیز شناخته می شود .
 • خازن ها در اشکال و مدل های مختلف کاربردهای متفاوتی دارند .
 • خازن های مورد استفاده در کولر های گازی از نوع روغنی ( دائم کار ) با بدنه آلومینیومی می باشند .
 • توصیه می شود هر دو سال یکبار و قبل از خرابی خازن نسبت به تعویض آن اقدام گردد تا از آسیب دیدن کمپرسور بر اثر خرابی و یا ضعیف بودن خازن جلوگیری گردد .

خازن روغنی 45 میکروفاراد

۶۱,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 45 میکروفاراد یک خازن روغنی 45 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 5+35 میکروفاراد

۷۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+35 میکروفاراد یک خازن روغنی 5+35 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 5+45 میکروفاراد

۷۰,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 5+45 میکروفاراد یک خازن روغنی 5+45 میکروفاراد معمولا یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ (AC /

خازن روغنی 50 میکروفاراد انرژی

۷۹,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
خازن روغنی 50 میکروفاراد انرژی معمولا به خازنی روغنی می گویند که یک خازن ولتاژ AC یا با دو ولتاژ

خازن روغنی 5+50 میکروفاراد انرژی

۸۴,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
 • این محصول خازن روغنی 5+50 میکروفاراد انرژی کولری آلومینیومی می باشد  .
 • این خازن با نام خازن روغنی خازن روغنی 5+50 میکروفاراد انرژی کولر گازی نیز شناخته می شود .
 • خازن ها در اشکال و مدل های مختلف کاربردهای متفاوتی دارند .
 • خازن های مورد استفاده در کولر های گازی از نوع روغنی ( دائم کار ) با بدنه آلومینیومی می باشند .
 • توصیه می شود هر دو سال یکبار و قبل از خرابی خازن نسبت به تعویض آن اقدام گردد تا از آسیب دیدن کمپرسور بر اثر خرابی و یا ضعیف بودن خازن جلوگیری گردد .

خازن روغنی 60 میکروفاراد انرژی

۷۹,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
 • این محصول خازن 60 میکروفاراد کولری آلومینیومی می باشد  .
 • این خازن با نام خازن 60 کولر گازی نیز شناخته می شود .
 • خازن ها در اشکال و مدل های مختلف کاربردهای متفاوتی دارند .
 • خازن های مورد استفاده در کولر های گازی از نوع روغنی ( دائم کار ) با بدنه آلومینیومی می باشند .
 • توصیه می شود هر دو سال یکبار و قبل از خرابی خازن نسبت به تعویض آن اقدام گردد تا از آسیب دیدن کمپرسور بر اثر خرابی و یا ضعیف بودن خازن جلوگیری گردد .

خازن روغنی 5+60 میکروفاراد انرژی

۸۹,۰۰۰ تومان فروشنده : aradcoolingwp
 • این محصول خازن روغنی 5+60 میکروفاراد کولری آلومینیومی می باشد  .
 • این خازن با نام خازن روغنی 5+60 میکروفاراد کولر گازی نیز شناخته می شود .
 • خازن ها در اشکال و مدل های مختلف کاربردهای متفاوتی دارند .
 • خازن های مورد استفاده در کولر های گازی از نوع روغنی ( دائم کار ) با بدنه آلومینیومی می باشند .
 • توصیه می شود هر دو سال یکبار و قبل از خرابی خازن نسبت به تعویض آن اقدام گردد تا از آسیب دیدن کمپرسور بر اثر خرابی و یا ضعیف بودن خازن جلوگیری گردد .