پروانه 3پر کولرهای12تا18هزار

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه سه پر - مخصوص کولرهای 12 هزار و 18 هزار

پروانه سه پر کولرهای12تا18هزار

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه سه پر - مخصوص کولرهای 12هزار و 18 هزار

پروانه پنج پر کولرگازی

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه پنج پر - مخصوص کولرهای 24هزار و 30 هزار

پروانه کولرگازی چهارپر

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه چهارپر - مخصوص کولرهای 24هزار و 30هزار

پروانه کولرگازی سه پر 12000-18000

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه سه پر - مخصوص کولرهای 12هزار و 18 هزار

پروانه پنجره ای

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه پنجره ای تقریبا همه افراد با کارایی کولرهای گازی و قابلیت خنک کنندگی آن آشنا هستند ولی نسبت به

پروانه ایستاده بزرگ کولر

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه ایستاده بزرگ
  • قطر 380 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر

پروانه ایستاده کوچک کولر

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه ایستاده کوچک
  • قطر 300 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر

پروانه فلزی کولر

برای قیمت تماس بگیرید
پروانه فلزی
  • قطر 390 میلیمتر
  • شفت 12 میلیمتر